บริษัท วิสโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

VISCO ENGINEERING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546116608
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/9/2546 พ.ศ. (20 ปี 7 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
25/9/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 31/8 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น