บริษัท เอวัน วินเนอร์ กรุ๊ป จำกัด

A ONE WINNER GROUP CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546079354
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/7/2546 พ.ศ. (20 ปี 10 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
8/7/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 7/5 หมู่ที่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น