บริษัท แอล แฟมิลี่ จำกัด

ELLE FAMILY CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545106358
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/10/2545 พ.ศ. (21 ปี 7 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
8/10/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 904 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ