บริษัท กู๊ดวิน เซอร์วิสเซส จำกัด

FAIRY GARDEN CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545078036
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/7/2545 พ.ศ. (21 ปี 9 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
30/7/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 72/2 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนเอกมัย แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ