บริษัท นิวเออร์ลี่เยียร์ส จำกัด

NEW EARLY YEARS CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105544047757
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/5/2544 พ.ศ. (22 ปี 11 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
23/5/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 15/1 ซอยอินทามระ 10 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ