บริษัท บลูมมิ่ง บัดส์ จำกัด

BLOOMING BUDS CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105544030323
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/3/2544 พ.ศ. (23 ปี 2 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
27/3/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 194/5 ซอยวัดใหม่พิเรนทร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ