บริษัท ไทยเอ็มดีเอฟบอร์ด จำกัด

THAI MDF BOARD COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542074200
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/9/2542 พ.ศ. (24 ปี 8 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
27/9/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 223/13-16 อาคารคันทรีทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา* เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น