บริษัท บาวลิเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

BAOLIDOR (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542062287
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/8/2542 พ.ศ. (24 ปี 9 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
23/8/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 103/284 หมู่บ้านธนธานี หมู่ที่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จ.ตรัง
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น