บริษัท สินธนาอินเตอร์เทรด จำกัด

SINTHANA INTERTRADE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542034046
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/5/2542 พ.ศ. (25 ปี 1 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
12/5/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 10/1295 หมู่ที่ 6 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว