บริษัท พงษ์พัฒนสุข จำกัด

PONG PATTANASUK CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542033911
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/5/2542 พ.ศ. (25 ปี 1 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
12/5/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 90/52 ซอยทรงสอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว