บริษัท บี.ซี.เอฟ.ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด

B.C.F.DISTRIBUTOR CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105541055015
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/9/2541 พ.ศ. (25 ปี 9 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
2/9/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 86/188 หมู่ที่ 4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว