บริษัท อีสลามิค จำกัด

ISLAMIC CORPORATION CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105541035006
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/6/2541 พ.ศ. (26 ปี 13 วัน ที่แล้ว)
8/6/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 75 ซอยอาคารสงเคราะห์ ถนนอาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว