บริษัท อติกร จำกัด

ATIKORN COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105540099671
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/12/2540 พ.ศ. (26 ปี 5 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
1/12/1997 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 100/421 หมู่ที่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง* เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82301 การจัดการประชุม