บริษัท กรุงเทพกาเบจทรัค จำกัด

BANGKOK GARBAHE TRUCK CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105540094009
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/11/2540 พ.ศ. (26 ปี 6 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
5/11/1997 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 688/5 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82301 การจัดการประชุม