บริษัท เมดิคอล รีพอร์ท เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด

MEDICAL REPORT EXCHANGE (THAILAND)CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105540090950
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/10/2540 พ.ศ. (26 ปี 7 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
22/10/1997 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 222/1 ถนนเทศบางรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82301 การจัดการประชุม