บริษัท ส.แสงรัตน์ 2002 จำกัด

S.SANGRAT 2002 COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105539087983
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/8/2539 พ.ศ. (27 ปี 10 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
8/8/1996 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 74 หมู่ที่ 13 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์