บริษัท ส.บรรทัดไทย จำกัด

S. BANTADTHAI COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105539086103
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/8/2539 พ.ศ. (27 ปี 10 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
2/8/1996 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 88 หมู่ที่ 7 ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์