บริษัท เอส แอนด์ บี แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด

B AND B ADVANCE TECHNOLOGY CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538099571
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/8/2538 พ.ศ. (28 ปี 9 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
22/8/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 348 ซอยมเหสักข์ 1 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น