บริษัท กระเป๋าอินเตอร์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

INTER BAG EXPORT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538095451
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/8/2538 พ.ศ. (28 ปี 10 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
11/8/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 54/1 ซอยสันติภาพ ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง