บริษัท เอ็มซี อินซีเนอเรเตอร์ จำกัด

MC INCINERATOR CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538089401
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/7/2538 พ.ศ. (28 ปี 10 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
28/7/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 7,813,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 968 ชั้นที่ 24-26 อาคารมูลนิธิอื้อจือเหลียง ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น