บริษัท เอเซีย แปซิฟิค เลเธอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ASIA PACIFIC LETHER CORPORATION COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538080616
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/7/2538 พ.ศ. (28 ปี 11 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
7/7/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 176/196 หมู่ที่ 1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง