บริษัท ซุปเปอร์ เชาเวอร์ จำกัด

SUPER SHOWER COMPANT LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538051659
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/4/2538 พ.ศ. (29 ปี 1 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
27/4/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 105/1 ซอยศรีบำเพ็ญ ถนนศรีบำเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น