บริษัท ภาคี ดีเวลลอป แอนด์ บิลด์ จำกัด

PA-KEE DEVELOP & BUILD CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535105316
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/7/2535 พ.ศ. (31 ปี 10 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
21/7/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1131 ห้องชุดเลขที่ 1131/272 ชั้นที่ 18 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย