บริษัท เค.ที.อินเตอร์ จำกัด

K.T.INTER COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535104948
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/7/2535 พ.ศ. (31 ปี 10 เดือน ที่แล้ว)
21/7/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 78 ซอยแยกถนนสุนทรโกษา ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย