บริษัท รุ่งกิจพัฒนา จำกัด

RUNGKIJPATTHANA CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535104867
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/7/2535 พ.ศ. (31 ปี 10 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
21/7/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 33 ซอยเจริญนคร 57 ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย