บริษัท เอ็น.แอล.บิลดิ้ง 9 จำกัด

N.L.BUILDING 9 CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535104361
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/7/2535 พ.ศ. (31 ปี 10 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
20/7/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 12/274 หมู่ที่ 11 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย