บริษัท ดีลิเชียสเบรด จำกัด

DELICIOUS BREAD CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535057770
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/4/2535 พ.ศ. (32 ปี 2 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
1/4/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 53/4 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี