บริษัท เอ เค คอนซัลแต็นท์ จำกัด

AK CONSULTANTS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535002908
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/1/2535 พ.ศ. (32 ปี 5 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
7/1/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 155/3 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น