บริษัท เอส.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด

S.C.(THAILAND) CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105534083807
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/9/2534 พ.ศ. (32 ปี 9 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
4/9/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 539 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46322 การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์