บริษัท เอเวอร์เฟลม จำกัด

AVER FLAM COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105534012837
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/2/2534 พ.ศ. (33 ปี 4 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
8/2/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 240,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 215 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์