บริษัท เอส.ซี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนลคอมเพลคซ์ จำกัด

S.C.K. INTERNATIONAL COMPLEX COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105534009704
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/1/2534 พ.ศ. (33 ปี 3 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
30/1/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 53 เจริญกรุง 37 (ซอยวัดมหาพฤฒาราม) ถนนเจริญกรุง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์