บริษัท เซ้า คอนติเนนท์ จำกัด

SOUTH CONTINANT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105534003463
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/1/2534 พ.ศ. (33 ปี 4 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
11/1/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 800/25 ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง* เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์