บริษัท กรีน โยธา จำกัด

GREEN YOTHA CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105533141897
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/12/2533 พ.ศ. (33 ปี 5 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
4/12/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 300/14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์