บริษัท สามเสน อินดัสตรี้ จำกัด

SAMSEN INDUSTRY CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105533099726
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/8/2533 พ.ศ. (33 ปี 9 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
21/8/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 48/14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์