บริษัท หาวเจ่ (ประเทศไทย) จำกัด

HAO JEY (THAILAND) CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105533046291
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/4/2533 พ.ศ. (34 ปี 1 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
23/4/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 273/32 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า