บริษัท ทรัพย์สินสุรีย์พันธ์ จำกัด

SURIPHAN PROPERTY LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105531033175
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/5/2531 พ.ศ. (36 ปี 1 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
9/5/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 699 อาคารกองบุญมา ชั้น 6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น