บริษัท รีพเอเซีย จำกัด

REAP ASIA CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105531029658
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/4/2531 พ.ศ. (36 ปี 1 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
26/4/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น