บริษัท เจ.เอ.ที. แอโร่เฟรท ซิสเต็มส์ (ไทย) จำกัด

J.A.T. AEROFREIGHT SYSTEM (THAI) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105531029585
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/4/2531 พ.ศ. (36 ปี 1 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
26/4/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 84-88 ซอยประชาสันติ ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49329 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น