บริษัท สยามนาวา จำกัด

SIAM NAVA COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105531029224
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/4/2531 พ.ศ. (36 ปี 1 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
25/4/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 133 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49329 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น