บริษัท จตุรพลชัย จำกัด

CHATURAPOL CHAI CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105531024125
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/4/2531 พ.ศ. (36 ปี 2 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
5/4/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 14/1 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางมด* เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49329 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น