บริษัท นันทภาคย์ จำกัด

NANTHAPARK COMAPNY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105530026400
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/6/2530 พ.ศ. (37 ปี 10 วัน ที่แล้ว)
4/6/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 252/8-9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง