บริษัท หลีแซเอ็นยีนเนียริ่ง จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105529044955
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/12/2529 พ.ศ. (37 ปี 5 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
9/12/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 293 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)