บริษัท กระจกโค้วเปียะฮะ จำกัด

KHOW PEAR HA CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105529025055
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/7/2529 พ.ศ. (37 ปี 10 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
23/7/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 19/2 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ