บริษัท การค้าอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

SUGAR INDUSTRY TRADING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105529016854
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/5/2529 พ.ศ. (38 ปี 26 วัน ที่แล้ว)
19/5/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค