บริษัท เอฟ.เอส.แอล.คอร์ปอเรชั่น จำกัด

F.S.L. CORPORATION LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105527044842
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/12/2527 พ.ศ. (39 ปี 5 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
24/12/1984 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 650 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน