บริษัท เอ แอนด์ เอส ไทย เวิร์ค จำกัด

STORD(THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105527038028
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/10/2527 พ.ศ. (39 ปี 7 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
24/10/1984 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,050,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 99/199 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ กม.22 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)