บริษัท แผ่นดินไทย อุตสาหกรรม จำกัด

USC INDUSTRY CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105527024795
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/7/2527 พ.ศ. (39 ปี 10 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
5/7/1984 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 204/689 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง* อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)