บริษัท เฟดเดอรัล เคเบิ้ลส์ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105527004816
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/1/2527 พ.ศ. (40 ปี 3 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
31/1/1984 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 2100/28 ซอยทวีวัฒนา ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)