บริษัท อุดมชัยวัฒนา จำกัด

UDOMCHAI VATANA COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525036443
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/10/2525 พ.ศ. (41 ปี 8 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
6/10/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 257/9-10 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น