บริษัท ไร่ป่าแดง จำกัด

PLANTATION CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525026243
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/7/2525 พ.ศ. (41 ปี 10 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
22/7/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 900,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 48 ซอยสีฟ้า (พหลโยธิน 9) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02200 การทำไม้